De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is Die Freizeitmacher GmbH, Hordtstr. 18, 42555 Velbert-Langenberg, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder Pierre-Francois Marteau (hierna de “verantwoordelijke” of “wij” of “ons” genoemd).

A. Algemene informatie over gegevensverwerking

1) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook het IP-adres dat aan een verbinding kan worden toegewezen. Informatie die niet rechtstreeks verband houdt met de identiteit van een persoon – zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site – is geen persoonsgegeven.

2) Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van onze gebruikers en bezoekers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en het verlenen van onze diensten in de respectievelijke klimparken. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers en bezoekers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de betrokkene. Een uitzondering wordt gemaakt voor gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens bij wet is toegestaan.

3) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor verwerkingen die persoonsgegevens betreffen, is Art. 6 para. 1 lit. een algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

In het geval van verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is artikel 6, lid 6, van de wet inzake gegevensbescherming van toepassing. 1 lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf onderworpen is, Art. 6 Para. 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, is artikel 6, lid 2, van de gegevensbeschermingswet van toepassing. 1 lit. d DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en indien de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

4) Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Voorts kunnen gegevens worden opgeslagen indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan wij onderworpen zijn. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is de gegevens te blijven bewaren.

B. Terbeschikkingstelling van onze website en aanmaak van logbestanden

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een geautomatiseerd systeem gegevens en informatie van ons.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internet service provider van de gebruiker
 • Het IP adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website (referrer)
 • Webpagina’s die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Deze doeleinden zijn ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

bewaartermijn

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zes weken het geval. Opslag verder dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende cliënt niet meer mogelijk is.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen bezwaar mogelijk van de kant van de gebruiker.

C. Gebruik van cookies

Onze website maakt op verschillende plaatsen gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. Dit maakt het mogelijk om specifieke informatie met betrekking tot u, de gebruiker, op uw PC op te slaan terwijl u onze website bezoekt. Cookies helpen om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van een website te bepalen, en om het internetaanbod voor u zo comfortabel en efficiënt mogelijk te maken.

Enerzijds gebruiken wij “sessiecookies”, die slechts tijdelijk worden opgeslagen voor de duur van uw gebruik van een van onze internetpagina’s. “Session cookies” worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist.

De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven in de “sessiecookies” in het proces

-Log-In Informatie

-geselecteerde boeking

 

Ten tweede gebruiken wij “persistente cookies” om informatie te bewaren over bezoekers die herhaaldelijk een van onze webpagina’s bezoeken. Het doel van het gebruik van deze cookies is om u een optimale gebruikerservaring te bieden en om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. De inhoud van een permanent cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres enz. worden niet opgeslagen. Er vindt geen individuele profilering van uw gebruiksgedrag plaats.

Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. Deze bevat ook een verwijzing naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.
Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:
– voor boekingen
– voor de volgorde van de bonnen
De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.
De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analyse-cookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.
In deze doeleinden schuilt ook ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

bewaartermijn

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Ook dit kan worden geautomatiseerd. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het is ook mogelijk om onze website zonder cookies te gebruiken. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt zodra een cookie wordt verzonden. In dat geval zult u echter rekening moeten houden met een beperkte weergave van de pagina en met een beperkte gebruikersbegeleiding. Onder meer boekingen en het bestellen van vouchers zijn dan niet mogelijk.

D. Nieuwsbrief registratie

Indien u zich abonneert op de door ons aangeboden nieuwsbrief, is het op zijn minst noodzakelijk om uw e-mailadres in te voeren. Het e-mailadres wordt door ons uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor occasionele zelfpromotie. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Voor de verwerking van gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde worden opgezegd. Evenzo kan de toestemming voor de opslag van persoonsgegevens te allen tijde worden ingetrokken. Daartoe vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief is, in het geval van toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief te bezorgen.

bewaartermijn

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit is meestal het geval wanneer u zich voor de nieuwsbrief hebt uitgeschreven. Wij slaan echter ook de uitgeschreven e-mailadressen van de nieuwsbrief op om de uitschrijving te kunnen bewijzen en om te vermijden dat de nieuwsbrief opnieuw wordt verzonden.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Daartoe vindt u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link.

Zo kunt u ook uw toestemming intrekken voor de opslag van persoonsgegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld.

E. Inschrijving in het klimpark / reservering via internet

Om zelf te kunnen klimmen, moet u zich inschrijven. Dit kan zowel vooraf via onze website als ter plaatse in een van onze klimparken.

In geval van boeking via internet hebben wij alleen uw naam en e-mail adres nodig, alsmede uw mobiele telefoonnummer. U ontvangt een bevestigingsmail na reservering en een herinnering één dag voor de geboekte datum. De specificatie van het mobiele telefoonnummer is alleen nodig als wij bijvoorbeeld contact met u moeten opnemen. de faciliteit moeten sluiten vanwege slechte weersomstandigheden. In dat geval zullen wij u per telefoon of SMS op de hoogte brengen.

Ook als u via onze website reserveert, moet u zich ter plaatse als deelnemer inschrijven. Voor deze registratie hebben wij uw volledige voor- en achternaam nodig, uw adres en een manier om contact met u op te nemen (telefoon of e-mailadres). Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen nagaan welke deelnemers wanneer in het klimpark waren, in het onwaarschijnlijke geval van een ongeval of ander incident. Bovendien dient de registratie als bewijs van onderricht in de veiligheidsvoorschriften van onze parken.

Toestemming voor de verwerking van deze gegevens zal worden verkregen tijdens het online- en het registratieproces ter plaatse.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is, in het geval van toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Aangezien de registratie tegelijkertijd dient ter uitvoering van een overeenkomst, waarbij u partij bent, is een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Daarnaast is er een legitiem belang van onze kant om te weten welke deelnemers zich in onze parken bevinden, zodat daarnaast ook Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO dient als rechtsgrondslag voor de opslag van de registratiegegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Het invoeren van contractuele gegevens bij reservering via internet is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, met name om de gewenste afspraak vrij te houden. Bij de registratie op de site moeten wij de gegevens van de gasten verzamelen om te weten welke gast zich in welk park bevindt.

bewaartermijn

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit is het geval voor de gegevens die worden verzameld tijdens de reservering via internet wanneer de geboekte datum is verstreken. De gegevens die bij de registratie ter plaatse worden verzameld, worden door ons om fiscale en handelsrechtelijke redenen gedurende 10 jaar bewaard en vervolgens gewist, tenzij een langere bewaring om wettelijke redenen noodzakelijk is, met name om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als betrokkene hebt u te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de opslag van de over u verzamelde gegevens of de over u opgeslagen gegevens te laten wijzigen. Daartoe kunt u contact opnemen met ons kantoor in Keulen.

F. Contact via e-mail of contactformulier

Op onze website is een contactformulier geïntegreerd, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Het is ook mogelijk contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres.

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, worden in ieder geval uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer aan ons doorgegeven. Bovendien worden het IP-adres van de gebruiker, de datum en de tijd opgeslagen.

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres en uw bericht aan ons doorgegeven en door ons opgeslagen.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. Indien een e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier dient ons uitsluitend voor de afhandeling van het contact. In het geval van contact via e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

bewaartermijn

De gegevens zullen worden gewist na het verstrijken van de commerciële en fiscale bewaarplicht.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In zo’n geval kan het gesprek niet worden voortgezet. De herroeping kan gebeuren door een e-mail te sturen of door telefonisch of per post contact met ons op te nemen.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

G. Gebruik van Google Analytics

Ten slotte maakt onze website gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als gevolg van de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google-signalen

We hebben Google-signalen geactiveerd in Google Analytics. Zo zullen bestaande Google Analytics-functies (advertentierapporten, remarketing, cross-device rapporten en interesse- en demografische rapporten) worden bijgewerkt om geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens van u op te nemen, mits u gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account hebt toegestaan.

Het bijzondere hiervan is dat het cross-device tracking is. Dit betekent dat uw gegevens op verschillende apparaten kunnen worden geanalyseerd. Door het activeren van Google-signalen worden gegevens verzameld en gekoppeld aan het Google-account. Zo kan Google bijvoorbeeld herkennen als u een product op onze website via een smartphone bekijkt en het product pas later via een laptop koopt. Dankzij de activering van Google-signalen kunnen we cross-device remarketingcampagnes lanceren die anders in deze vorm niet mogelijk zouden zijn. Remarketing betekent dat wij u ons aanbod ook op andere websites kunnen tonen.

Google Analytics verzamelt ook andere bezoekersgegevens zoals locatie, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en gegevens over uw acties op onze website via Google Signals. Dit geeft ons betere advertentierapporten van Google en meer nuttige informatie over uw interesses en demografische gegevens. Dit omvat uw leeftijd, welke taal u spreekt, waar u woont of tot welk geslacht u behoort. Bovendien worden sociale criteria zoals uw beroep, uw burgerlijke staat of uw inkomen toegevoegd. Al deze functies helpen Google Analytics om groepen mensen of doelgroepen te definiëren.

De rapporten helpen ons ook om uw gedrag, wensen en interesses beter in te schatten. Zo kunnen wij onze diensten en producten voor u optimaliseren en aanpassen. Deze gegevens vervallen standaard na 26 maanden. Houd er rekening mee dat deze gegevensverzameling alleen plaatsvindt als u gepersonaliseerde reclame in uw Google-account hebt toegestaan. Dit zijn altijd geaggregeerde en anonieme gegevens en nooit gegevens van individuele personen. U kunt deze gegevens beheren of verwijderen in uw Google-account.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Doel van de gegevensverwerking

Namens ons zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden.

bewaartermijn

Persoonsgegevens worden onmiddellijk na het verzamelen ervan gewist, omdat het anonimiseringsinstrument is geactiveerd.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

H. Gebruik van de Facebook-knop

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Deze site maakt gebruik van een module van het sociale netwerk Facebook. Het hoofdkantoor van Facebook is gevestigd te 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. De module is een knop waarop het logo “Facbook” staat of die de zogenaamde “Like-Button” (“Vind ik leuk”) bevat. Een overzicht van de modules van Facebook en de opzet ervan is hier te vinden:

http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u deze pagina bezoekt, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de Facebook-server in de Verenigde Staten. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site hebt bezocht. Facebook kan in dit verband ook uw IP-adres registreren. Als u een Facebook-account hebt en daarop bent ingelogd terwijl u op de “Vind ik leuk”-knop op onze site klikt, staat u een link van uw persoonlijke Facebook-account naar onze pagina’s toe. Een bezoeker van uw Facebook-account zal nu zien dat u onze pagina hebt bezocht en deze aanbevelen aan anderen. In een dergelijk geval registreert Facebook ook dat u, als eigenaar van de Facebook-account, onze site hebt bezocht. In verband met het gebruik van de Facebook-button wijzen wij erop dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de gegevens die aan Facebook worden doorgegeven, noch van het gebruik ervan door Facebook. Voor informatie over de privacy van Facebook, zie het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens door Facebook is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6, lid 6. 1 lit. een DSGVO wanneer u zich registreert als lid van Facebook.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens bij het aanklikken van de Facebook-button vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de conversatie met Facebook en de koppeling van uw Like-gedrag aan uw Facebook-account.

bewaartermijn

De duur van de opslag van door Facebook verzamelde gegevens wordt geregeld door het privacybeleid van Facebook, dat u hier kunt inzien: http://de-de.facebook.com/policy.php.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Om te voorkomen dat Facebook uw bezoek aan deze site in verband brengt met uw Facebook-account, dient u uit te loggen bij Facebook voordat u onze site bezoekt.

Indien opslag reeds heeft plaatsgevonden, heeft u het recht van bezwaar en verwijdering in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

I. Andere verstrekking van gegevens aan derden

In het onwaarschijnlijke geval dat zich op een van onze parken een ongeval of incident voordoet, zullen wij de gegevens van de betrokken deelnemers alleen aan de hulpdiensten en de hulpdiensten ter plaatse doorgeven indien dit noodzakelijk is om de eerste hulp te verlenen of om de toedracht van de zaak vast te stellen. De doorgifte van gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. d GDPR.

Wij slaan uw gegevens op in ons boekingssysteem, dat wordt beheerd door het bedrijf Xola Inc. wordt beheerd. Xola Inc. Is gevestigd te 995 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA. In dit verband willen wij erop wijzen dat Xola Inc. kunnen toegang krijgen tot ons boekingssysteem indien dit noodzakelijk is voor onderhoudswerkzaamheden. Xola Inc. heeft zich in dit verband aangesloten bij het Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat het EU-niveau van gegevensbescherming ook door Xola Inc. wordt nageleefd. wordt nageleefd. Meer details zijn te vinden op https://www.xola.com/gdpr/.

Ons klantenservicesysteem wordt beheerd door Freshworks. Freshworks is gevestigd in San Francisco, maar heeft een filiaal in de Alte Jakobstraße 85/86 in 10179 Berlijn. Freshworks kan toegang krijgen tot onze klantenservicesystemen wanneer dat nodig is voor onderhoudsdoeleinden. In dit verband heeft Freshworks zich aangesloten bij het Privacy Shield, dat waarborgt dat het EU-niveau van gegevensbescherming ook door Freshworks wordt nageleefd. Meer details zijn te vinden op https://www.freshworks.com/privacy/gdpr/.

Uw gegevens zullen op geen enkele andere wijze aan derden worden doorgegeven.

J. Rechten van de betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten aanzien van ons (“de verantwoordelijke voor de verwerking”):

1) Recht op informatie

U kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u ons om informatie over het volgende verzoeken:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of bekend zullen worden gemaakt;
 4. de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien concrete informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor de vaststelling van de opslagduur;
 5. het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht om de verwerking door ons te beperken of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 6. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

U hebt ook het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen uit hoofde van artikel. Artikel 46 van de GDPR in verband met de overdracht.

2) Recht op correctie

U heeft recht op rectificatie en/of aanvulling indien de u betreffende verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De correctie moet onmiddellijk door ons worden uitgevoerd.

3) Recht op wissing

3.1) U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen en wij zijn verplicht om dergelijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens. Art. 6 para. 1 lit. a of art. 9 para. 2 lit. a GDPR en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.
 3. Ze liggen volgens. Art. 21 para. 1 DS-GVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 1 DS-GVO. Art. 21 para. 2 DS-GVO om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 4. De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
 6. De u betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 8, onder a). 1 DS-GVO verzameld.

3.2) Het recht om gegevens te wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 1. om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking op grond van het recht van de Unie of van de Bondsrepubliek Duitsland vereist, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2. 2 lit. h en i en art. 9 Ab. 3 GDPR;
 4. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 89 para. 1 DS-GVO, voor zover daarin is voorzien in para. 1 het bereiken van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of
 5. voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims.

4) Recht om verwerking te beperken

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

 1. indien u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 2. de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze wel nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of
 4. indien u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 para. 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door ons in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

5) Recht op informatie

Indien u gebruik hebt gemaakt van het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze correctie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt ook het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verantwoordelijke over te dragen, op voorwaarde dat

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming uit hoofde van. Art. 6 para. 1 lit. een DS-GVO of Art. 9 para. 2 lit. een DS-GVO of op een contract uit hoofde van. Art. 6 para. 1 lit. b DS-GVO is gebaseerd op en
 2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

7) Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, van de Wet bescherming persoonsgegevens. 1 lit. e of f DS-GVO wordt uitgevoerd.

Na een bezwaar zullen wij de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van een dergelijke marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

8) Recht om de verklaring van toestemming krachtens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

9) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.